Kā saņemt aprūpi dzīvesvietā / Praktiskais Latvietis


Vai vientuļš cilvēks pēc insulta var cerēt uz kādu sociālo aprūpi savā dzīvesvietā, ja viņam ir grūti pārvietoties un pašam sevi apkopt? Varbūt tāda iespēja ir maksas pakalpojums, un cik tādā gadījumā jāmaksā? /Laimdota Salaspilī/

 

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā referente Elvīra Grabovska atgādina, ka sociālos pakalpojumus saviem iedzīvotājiem nodrošina pašvaldība. Ja cilvēkam ir grūtības ar pašaprūpi, viņam jāvēršas savas pamata dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā.
Ja vien pašaprūpes grūtības nav ļoti smagas, cilvēks var saņemt aprūpes pakalpojumu mājās. Lemjot par šādu aprūpi, sociālais dienests novērtē klienta un viņa ģimenes locekļu spējas nodrošināt aprūpi, plāno darbības, kurās nepieciešama palīdzība, un aprēķina pakalpojumu izmaksas. Tātad pašvaldība savu iespēju robežās piedāvā profesionālu pakalpojumu sniedzēju aprūpi mājās vai arī sniedz atbalstu ģimenei, lai tā varētu aprūpēt ģimenes locekli.
Jāņem vērā, ka klienta pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem, to skaitā arī par aprūpi mājās. Ja klienta ienākumi nav pietiekami, lai samaksātu pilnu sociālā pakalpojuma cenu, par pakalpojumu maksā apgādnieks (bērni, laulātais). Līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kas aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

  • par vienas personas ģimeni – 1,0;
  • par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli – 0,5.

Trūcīgas personas, kuras par tādām atzītas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, no samaksas par sociālajiem pakalpojumiem ir atbrīvotas.
Ja ar aprūpes mājās pakalpojumiem nav iespējams nodrošināt nepieciešamo aprūpi, sociālais dienests var piedāvāt aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Ja klients tiek ievietots institūcijā un viņam nav citu ienākumu un uzkrājumu, par institūcijas pakalpojumiem viņš maksā 90% no pensijas. Ja klientam ir uzkrājumi un citi ienākumi, tad samaksa tiek veikta arī no šiem līdzekļiem.
Ja klienta ienākumi un uzkrājumi nav pietiekami, lai samaksātu pilnu pakalpojuma cenu, par to līdzmak-sājumus veic viņa apgādnieki. Ja arī apgādnieki nespēj samaksāt par nodrošināto pakalpojumu institūcijā, līdzmaksājumu veic pašvaldība.

Praktiskais Latvietis, 10. JŪLIJS, 2018