Par LKB

Latvijas Kardiologu biedrība (LKB) dibināta 1972. gadā ar mērķi akcentēt sirds un asinsvadu slimību nozīmīgumu visā PSRS. Tās priekšsēdētājs bija prof. Jūlijs Anšelēvics, kura iniciatīvas rezultātā tika ieviesta miokarda infarkta trombolītiskā terapija pirmshospitālajā periodā, miokarda infarkta enzīmdiagnostika, tika paplašinātas stenokardijas sāpju kupēšanas iespējas un ieviestas vesela virkne citu manipulāciju sirds mazspējas un hipertensijas ārstēšanā.

Šobrīd LKB uzdevums ir nodrošināt efektīvu tālākizglītību ārstiem un medmāsām, organizēt kursus, seminārus, zinātniskās konferences, praktiskās apmācības gan esošajiem, gan topošajiem kardiologiem un kardioloģijas māsām.

Biedrība nodarbojas arī ar rekomendāciju un vadlīniju izstrādi kardiologiem, internistiem un ģimenes ārstiem, piemēram, ”Akūts koronārs sindroms”, “Hipertensijas novērtēšanas un ārstēšanas vadlīnijas”, „Kardiovaskulāro slimību profilakses Vadlīnijas” un citas.

Ik gadus LKB piedalās 8 – 10 Latvijas mēroga un starptautisku semināru, konferenču un kongresu tematikas veidošanā un organizēšanā.

Biedrība atbalsta arī dažādus sirds veselības veicināšanas pasākumus, piemērm, Pasaules Sirds dienu, kas nu jau vairākus gadus tiek atzīmēta septembra beigās Rīgas centrā, dažādas press konferences un žurnālistu skolas, kurās tiek tiek stāstīts par sirds veselību, sirds slimību riskiem un iespējām no tiem izvairīties.

Latvijas Kardiologu biedrība 1992. gadā ir uzņemta Eiropas Kardiologu biedrībā (European Society of Cardiology).

Latvijas Kardiologu biedrības prezidents ir Latvijas Universitātes profesors Andrejs Ērglis.

LKB valde

Prezidents: Prof. Andrejs Ērglis
Viceprezidents: Prof. Andrejs Kalvelis; Doc. Iveta Mintāle
Atbildīgais sekretārs: Dr. med. Vilnis Dzērve

Valdes locekļi: 

Dr. Silvija Hansone

Dr. Sanda Jēgere

Dr. Artis Kalniņš

Prof. Oskars Kalējs

Dr. Ginta Kamzola

Prof. Gustavs Latkovskis

Dr. Inga Narbute

Dr.med. Ainārs Rudzītis

Prof. Pēteris Stradiņš

Dr. Iļja Zakke

LKB Darba grupas

Aritmoloģijas  un elektrostimulācijas darba grupa. Vadītājs: Prof. Oskars Kalējs
Ehokardiogrāfijas darba grupa. Vadītājs: Dr.med. Artjoms Kaļiņins
Epidemioloģijas un prevencijas darba grupa. Vadītājs: Dr. med. Vilnis Dzērve
Intensīvās kardioloģijas darba grupa. Vadītājs: Dr. Ilja Zakke
Invazīvās kardioloģijas darba grupa. Vadītājs: Prof. Andrejs Ērglis
Neinvazīvās diagnostikas darba grupa. Vadītāja: Doc. Iveta Mintāle
Sirds mazspējas darba grupa. Vadītāja: Dr. Ginta Kamzola
Labā kambara mazspējas un plaušu asinsrites darba grupa. Vadītājs: Dr. Andris Skride

LKB sertifikācijas komisija

Priekšsēdētājs: Prof. Andrejs Kalvelis
Sekretāre: Dr. Silvija Hansone

Prof. Andrejs Ērglis

Dr. Genādijs Jegorovs

Dr. Sanda Jēgere

Prof. Oskars Kalējs

Doc. Iveta Mintāle

Dr.med. Artjoms Kaļiņins

Dr. Indulis Kumsārs

Asoc.prof. Kārlis Trušinskis

LKB STATŪTI

Aicinām iepazīties ar LKB statūtiem šeit

KĻŪT PAR LKB BIEDRU

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

Pieteikuma formu lejupielādējiet šeit. Pieteikums jāaizpilda, jāparaksta un jānosūta elektroniski uz e-pastu cardio@stradini.lv ar Cc vilnisdzerve@inbox.lv.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs un viņam tiek dots vārds viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Ja valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jāsamaksā iestāšanās maksa Biedrībai valdes noteiktā apmērā un kārtībā.

Iestāšanās maksa ir 20 EUR, kurā ir ietverta tekošā gada biedra nauda (10 EUR). Samaksas apjomi koriģēti LKB Valdes sēdē 2014. g. 12. decembrī (Protokols Nr. 8, p-ts 3) un ir spēkā no 2015. g. 1. janvāra.

Ja valde pieņēmusi noraidošu lēmumu, pieteicējs to rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru. Atkārtotu pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā pieteicējs var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada.

DALĪBAS MAKSA LKB

Saskaņā ar LKB Valdes 2019.g. 23. septembra lēmumu (Protokols N 4, p-ts 5)
iestāšanās maksa rezidentiem ir 10 €, kas uzskatāma arī par iestāšanās gada biedru naudas maksājumu.
Summu iespējams pārskaitīt uz zemāk esošajiem rekvizītiem (norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu) vai veikt samaksu skaidrā naudā pirms katras LKB sēdes.

Latvijas Kardiologu biedrība

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV1002

Reģ. nr. 40008004320

SEB banka: LV65UNLA0003200700293