Par LKB

Latvijas Kardiologu biedrība (LKB) dibināta 1972. gadā ar mērķi akcentēt sirds un asinsvadu slimību nozīmīgumu visā PSRS. Tās priekšsēdētājs bija prof. Jūlijs Anšelēvics, kura iniciatīvas rezultātā tika ieviesta miokarda infarkta trombolītiskā terapija pirmshospitālajā periodā, miokarda infarkta enzīmdiagnostika, tika paplašinātas stenokardijas sāpju kupēšanas iespējas un ieviestas vesela virkne citu manipulāciju sirds mazspējas un hipertensijas ārstēšanā.

Šobrīd LKB uzdevums ir nodrošināt efektīvu tālākizglītību ārstiem un medmāsām, organizēt kursus, seminārus, zinātniskās konferences, praktiskās apmācības gan esošajiem, gan topošajiem kardiologiem un kardioloģijas māsām.

Biedrība nodarbojas arī ar rekomendāciju un vadlīniju izstrādi kardiologiem, internistiem un ģimenes ārstiem, piemēram, ”Akūts koronārs sindroms”, “Hipertensijas novērtēšanas un ārstēšanas vadlīnijas”, „Kardiovaskulāro slimību profilakses Vadlīnijas” un citas.

Ik gadus LKB piedalās 8 – 10 Latvijas mēroga un starptautisku semināru, konferenču un kongresu tematikas veidošanā un organizēšanā.

Biedrība atbalsta arī dažādus sirds veselības veicināšanas pasākumus, piemērm, Pasaules Sirds dienu, kas nu jau vairākus gadus tiek atzīmēta septembra beigās Rīgas centrā, dažādas press konferences un žurnālistu skolas, kurās tiek tiek stāstīts par sirds veselību, sirds slimību riskiem un iespējām no tiem izvairīties.

Latvijas Kardiologu biedrība 1992. gadā ir uzņemta Eiropas Kardiologu biedrībā (European Society of Cardiology).

.

LKB valde

Ievēlēta 2021.g. 21. novembrī

Prezidents: Prof. Andrejs Ērglis
Viceprezidents: Asoc. prof. Iveta Mintāle
Atbildīgais sekretārs: Dr. med. Vilnis Dzērve

Valdes locekļi: 

Prof. Pēteris Stradiņš
Prof. Gustavs Latkovskis  
Dr. Ginta Kamzola           
Dr. med. Inga Narbute                
Doc. Ainārs Rudzītis         
Dr. Silvija Hansone           
Dr. med. Sanda Jēgere               
Dr. Artis Kalniņš              
Prof. Oskars Kalējs           
Dr. Deniss Vasiļjevs        
Dr. Kaspars Kupics 
.

LKB Darba grupas

Aritmoloģijas  un elektrostimulācijas darba grupa. Vadītājs: Prof. Oskars Kalējs
Ehokardiogrāfijas darba grupa. Vadītājs: Dr. med. Artjoms Kaļiņins
Epidemioloģijas un prevencijas darba grupa. Vadītājs: Dr. med. Vilnis Dzērve
Intensīvās kardioloģijas darba grupa. Vadītājs: Dr. Ilja Zakke
Invazīvās kardioloģijas darba grupa. Vadītājs: Prof. Andrejs Ērglis
Neinvazīvās diagnostikas darba grupa. Vadītāja: Asoc. prof. Iveta Mintāle
Sirds mazspējas darba grupa. Vadītāja: Dr. Ginta Kamzola
Labā kambara mazspējas un plaušu asinsrites darba grupa. Vadītājs: Asoc. prof. Andris Skride

.

LKB sertifikācijas komisija

Ievēlēta 2021.g. 21. novembrī

Priekšsēdētājs: Dr. med. Sanda Jēgere
Sekretāre:
 Dr. Silvija Hansone
Locekļi:
Prof. Andrejs Kalvelis
Asoc. prof. Iveta Mintāle
Asoc. prof. Indulis Kumsārs
Prof. Andrejs Ērglis
Doc. Artjoms Kaļiņins
Prof. Oskars Kalējs
Asoc. prof. Kārlis Trušinskis
Dr. Ginta Kamzola
Dr. Svetlana Ratobiļska

.

LKB STATŪTI

Aicinām iepazīties ar LKB statūtiem šeit

.

KĀ KĻŪT PAR LKB BIEDRU?

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

Pieteikuma formu lejuplādējiet šeit. Pieteikums jāaizpilda, jāparaksta un jānosūta elektroniski uz e-pastu cardio@stradini.lv ar Cc vilnisdzerve@inbox.lv.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs un viņam tiek dots vārds viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Ja valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jāsamaksā iestāšanās maksa Biedrībai valdes noteiktā apmērā un kārtībā.

Iestāšanās maksa – 20 EUR (iekļauta pirmā gada biedru nauda). Biedru nauda – 10 EUR gadā. LKB Valdes lēmums: protokols Nr. 8, p-ts 3, 12.12.2014.

Iestāšanās maksa rezidentiem – 10 EUR (iekļauta pirmā gada biedru nauda). Biedru nauda – 10 EUR gadā. LKB Valdes lēmums: protokols Nr. 4, p-ts 5, 23.09.2019.

Ja valde pieņēmusi noraidošu lēmumu, pieteicējs to rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru. Atkārtotu pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā pieteicējs var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada.

.

DALĪBAS MAKSA LKB

LKB biedrs savu dalību biedrībā katru gadu apstiprina, samaksājot ikgadējo biedra naudu 10 € apmērā. Samaksa jāveic katra gada sākumā (janvārī – februārī).

Samaksu iespējams veikt, to pārskaitot uz zemāk esošajiem rekvizītiem (norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu), vai skaidrā naudā pirms katras LKB sēdes.

Latvijas Kardiologu biedrība

Reģ. nr. 40008004320, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV1002

SEB banka: LV 65 UNLA 000 3200 7002 93

Saskaņā ar LKB Statūtiem LKB biedrs, kurš nav samaksājis biedra naudu par pēdējiem 2 gadiem, uzskatāms par izstājušos no LKB.