Medijos

Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm / likumi.lv

Ministru kabineta noteikumi Nr. 49
Rīgā 2018. gada 23. janvārī (prot. Nr. 5 19. §)
Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 13. panta otrās daļas 3.1 punktu

1. Noteikumi nosaka Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares.
2. Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares ir noteiktas šo noteikumu pielikumā.
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 23. janvāra
noteikumiem Nr. 49
Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares Piezīmes.

1 Atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rokasgrāmatai Frascati Manual zinātnes nozare ietver tīro un lietišķo matemātiku, statistiku un varbūtību teoriju.
2 Zinātnes nozare ietver datorzinātnes, informātiku un bioinformātiku.
3 Zinātnes nozare ietver atomfiziku, molekulu un ķīmisko fiziku (tostarp daļiņu sadursmes, mijiedarbību ar radiāciju, magnētisko rezonansi, Mesbauera efektu), kondensētās vides fiziku (tostarp cietvielu fiziku, supravadītspējas pētījumus, elementārdaļiņu un lauku fiziku, kodolfiziku, šķidrumu un plazmas fiziku (tostarp virsmas fiziku), optiku (tostarp lāzeroptiku un kvantu optiku), akustiku, astronomiju (tostarp astrofiziku un kosmosa zinātni)).
4 Zinātnes nozare ietver organisko ķīmiju, neorganisko un kodolķīmiju, fizikālo ķīmiju, polimēru zinātni, elektroķīmiju (sausie galvaniskie elementi, baterijas, kurināmā elementi, metālu korozija, elektrolīze), koloīdu ķīmiju, analītisko ķīmiju.
5 Zinātnes nozare ietver starpnozaru ģeozinātnes, mineraloģiju, paleontoloģiju, ģeoķīmiju un ģeofiziku, fizisko ģeogrāfiju, ģeoloģiju, vulkanoloģiju, vides zinātni, meteoroloģiju un atmosfērzinātni, klimata pētījumus, okeanogrāfiju, hidroloģiju, ūdens resursu pētījumus.
6 Zinātnes nozare ietver šūnu bioloģiju, mikrobioloģiju, virusoloģiju, bioķīmiju un molekulāro bioloģiju, bioķīmiskās pētniecības metodes, mikoloģiju, biofiziku, ģenētiku un iedzimtību, reproduktīvo bioloģiju, attīstības bioloģiju, augu zinātnes, botāniku, zooloģiju, ornitoloģiju, entomoloģiju, uzvedības zinātņu bioloģiju, jūras bioloģiju, saldūdens bioloģiju, limnoloģiju, ekoloģiju, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, bioloģiju (teorētiskā, matemātiskā, termālā bioloģija, kriobioloģija, bioloģiskie ritmi), evolucionāro bioloģiju, citas bioloģijas tēmas.
7 Zinātnes nozare ietver būvniecību, inženierarhitektūru, būvniecības inženierzinātni, pilsētprojektēšanu un strukturālo inženieriju, transporta inženierzinātni.
8 Zinātnes nozare ietver elektrotehniku un elektroniku, robotiku un automātisko kontroli, automatizāciju un kontroles sistēmas, komunikāciju projektēšanu un sistēmas, telekomunikācijas, datortehniku un tās arhitektūru.
9 Zinātnes nozare ietver mehānisko inženieriju, lietišķo mehāniku, termodinamiku, aerokosmisko inženieriju, kodoltehniku, skaņu inženieriju, uzticamības analīzi.
10 Zinātnes nozare ietver ķīmijas inženierzinātni (ražotnes, produktus), ķīmijas tehnoloģiju projektēšanu.
11 Zinātnes nozare ietver materiālzinātni, keramiku, pārklājumus un plēves, kompozītmateriālus (tostarp laminātus, kompozītās plastmasas, metālkeramiku, kombinētos dabisko un sintētisko šķiedru audumus, pildītos kompozītmateriālus), papīra un koka materiālus, tekstilmateriālus (tostarp sintētiskās krāsvielas, krāsas, šķiedras).
12 Zinātnes nozare ietver medicīnisko inženieriju, medicīnisko laboratorijas tehniku (tostarp laboratorijas paraugu analīzi, diagnostikas tehnoloģijas).
13 Zinātnes nozare ietver vides un ģeoloģijas inženierzinātni, ģeotehniku, naftas pārstrādes inženieriju (kurināmo, naftas produktus), enerģētiku un kurināmo, tālizpēti, ieguves rūpniecību un derīgo izrakteņu apstrādi, kuģu tehniku, jūras kuģošanas līdzekļus, jūras (okeānu) inženierzinātni.
14 Zinātnes nozare ietver vides biotehnoloģiju, bioloģisko attīrīšanu, diagnostiskās biotehnoloģijas (dezoksiribonukleīnskābes (DNS) mikroshēmas un biosensorus) vides pārvaldībai, vides biotehnoloģijas ētiku.
15 Zinātnes nozare ietver rūpniecisko biotehnoloģiju, bioloģiskās pārstrādes tehnoloģijas (rūpnieciskos procesus, kam pamatā ir tos virzoši bioloģiskie līdzekļi), biokatalīzi, fermentāciju, bioproduktus (produkti, ko ražo kā izejvielu, izmantojot bioloģisko materiālu), biomateriālus, bioplastmasas, biokurināmo, bioloģiska plašpatēriņa un smalkās organiskās sintēzes ķīmisko vielu ieguvi, no bioloģiskām izejvielām iegūtos inovatīvos materiālus.
16 Zinātnes nozare ietver nanomateriālus (ražošana un īpašības), nanoprocesus (to lietojumu nanomērogā).
17 Zinātnes nozare ietver anatomiju un morfoloģiju, cilvēka ģenētiku, imunoloģiju, neirozinātnes (tostarp psihofizioloģiju), farmakoloģiju un farmāciju, medicīnisko ķīmiju, toksikoloģiju, fizioloģiju, patoloģiju.
18 Zinātnes nozare ietver androloģiju, dzemdniecību un ginekoloģiju, pediatriju, sirds un asinsvadu sistēmas pētījumus, perifēro asinsvadu slimības, hematoloģiju, elpošanas sistēmu, intensīvo terapiju un neatliekamo medicīnisko palīdzību, anestezioloģiju, ortopēdiju, ķirurģiju, radioloģiju, kodolmedicīnu un medicīnisko attēldiagnostiku, transplantāciju, zobārstniecību, mutes dobuma ķirurģiju un medicīnu, dermatoloģiju un seksuāli transmisīvās slimības, alerģijas, reimatoloģiju, endokrinoloģiju un vielmaiņu (tostarp diabētu, hormonus), gastroenteroloģiju un hepatoloģiju, uroloģiju un nefroloģiju, onkoloģiju, oftalmoloģiju, otorinolaringoloģiju, psihiatriju, klīnisko neiroloģiju, geriatriju un gerontoloģiju, vispārējo medicīnu un iekšķīgās slimības, citus klīniskās medicīnas priekšmetus, integratīvo un komplementāro medicīnu (alternatīvās prakses sistēmas).
19 Zinātnes nozare ietver veselības aprūpes zinātni un pakalpojumus (tostarp slimnīcu pārvaldību, veselības aprūpes finansēšanu), veselības aizsardzības politiku un pakalpojumus, māszinības, uzturzinātni un dietoloģiju, sabiedrības un vides veselību, tropisko medicīnu, parazitoloģiju, infekcijas slimības, epidemioloģiju, arodveselību, sporta un fiziskās sagatavotības zinātnes, sociālās biomedicīnas zinātnes (tostarp ģimenes plānošanu, seksuālo veselību, psihoonkoloģiju, biomedicīnisko pētījumu politisko un sociālo ietekmi), medicīnas ētiku, vielu atkarības.
20 Zinātnes nozare ietver ar veselību saistīto biotehnoloģiju, tehnoloģijas, kas paredz manipulācijas ar šūnām, audiem, orgāniem vai organismu kopumā (medicīniskā apaugļošana), tehnoloģijas, kas paredz DNS, proteīnu un fermentu darbības noteikšanu un to, kā šī darbība ietekmē slimības sākšanos un veselības saglabāšanu (ģenētiskā diagnostika un terapeitiskās intervences pasākumi (farmakogenomika, gēnu terapija)), biomateriālus (saistībā ar medicīniskajiem implantiem, ierīcēm, sensoriem), medicīniskās biotehnoloģijas ētiku.
21 Zinātnes nozare ietver lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, augsnes zinātni, dārzkopību, vīnkopību, agronomiju, augu selekciju un augu aizsardzību.
22 Zinātnes nozare ietver dzīvnieku un piena ražošanas zinātni, dzīvnieku (mājas (istabas) dzīvnieku) audzēšanu.
23 Zinātnes nozare ietver lauksaimniecības biotehnoloģiju un pārtikas biotehnoloģiju, ģenētiskās modificēšanas (ĢM) tehnoloģiju (kultūraugus un lauksaimniecības dzīvniekus), lauksaimniecības dzīvnieku klonēšanu, uz marķieriem balstītu selekciju, diagnostiku (DNS mikroshēmu un biosensoru izmantošana slimību agrīnai/precīzai noteikšanai), biomasas izejvielu ražošanas tehnoloģijas, farmaceitisko biolauksaimniecību, lauksaimniecības biotehnoloģijas ētiku.
24 Zinātnes nozare ietver psiholoģiju (tostarp attiecības starp cilvēku un mašīnu), speciālo psiholoģiju (tostarp terapija zināšanu apguves, runas, dzirdes, redzes uzlabošanai un cita veida fiziskas vai garīgas invaliditātes gadījumiem).
25 Zinātnes nozare ietver tautsaimniecību, ekonometriju, kolektīvās darba attiecības, uzņēmējdarbību un pārvaldību.
26 Zinātnes nozare ietver vispārējo izglītošanu, tostarp apmācību, pedagoģiju, didaktiku, speciālo izglītošanu (talantīgiem izglītojamajiem, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem).
27 Zinātnes nozare ietver socioloģiju, demogrāfiju, antropoloģiju, etnoloģiju, sociālās tēmas (sieviešu un ar dzimumu saistītie pētījumi), sociālos jautājumus, ģimenes jautājumu pētniecību un sociālo darbu.
28 Zinātnes nozare ietver tiesību zinātnes, kriminoloģiju, penetenciāro zinātni.
29 Zinātnes nozare ietver politikas zinātni, valsts pārvaldi, organizāciju teoriju.
30 Zinātnes nozare ietver vides zinātnes sociālos aspektus, kultūras un ekonomisko ģeogrāfiju, pilsētplānošanas un pilsētbūvniecības pētniecību (plānošana un attīstība), transporta plānošanu un transporta sociālos aspektus.
31 Zinātnes nozare ietver žurnālistiku, informātikas sociālos aspektus, bibliotēku zinātni, plašsaziņas līdzekļus un sociokulturālo saziņu.
32 Zinātnes nozare ietver vispārīgos pētījumus valodās, konkrētas valodas pētījumus, vispārīgos pētījumus literatūrā, literatūras teoriju, konkrētas literatūras pētījumus, valodniecību.
33 Zinātnes nozare ietver filozofiju, zinātnes un tehnoloģiju vēsturi un filozofiju, ētiku, teoloģiju, pētījumus reliģijā.
34 Zinātnes nozare ietver mākslas teoriju, mākslas vēsturi, arhitektonisko projektēšanu, muzikoloģiju, izpildītājmākslas pētījumus (teātra zinātni, dramaturģiju), folkloras pētījumus, pētījumus par kinematogrāfiju, radio un televīziju.
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Atbalstītāji