Jaunumi

Latvijas Universitātes 70. Zinātniskā konference, medicīnas sekcija / 2. Februārī, plkst. 9:00, lu, raiņa bulv. 19

PROGRAMMA
2012. GADA 2. FEBRUĀRIS

Bāzes zinātņu sēde (9:00 – 11:30) / Latvijas Universitāte, Vēstures muzejs, 415. kabinets
Sēdi vada: Prof. V.Kluša, Prof. R.Muceniece, Prof. N. Sjakste

Mutiskie ziņojumi:

1.    Cilvēku cilmes šūnu un mitohondriju dzīvotspējas protekcija ar 1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem
K. Jēkabsons, V.Parfejevs, U. Riekstiņa, A. Laizāne, M. Vaņina, J. Ventiņš, N. Lencberga, M. Pavasare,  B. Jansone, A. Plotniece, K. Pajuste, D. Kaldre, V. Kluša, R. Muceniece

2.    p53 un sirtuīna ekspresija plaušu audzējā.
D. Isajeva, S. Isajevs, I. Siliņš, M. Apšvalks, I. Ronis, I. Taivans

3.    14 q reģiona mikrosatelītu skenēšana uz asociāciju ar 1. tipa cukura diabētu Latvijas populācijā.
R. Lunins, N. Paramonova, I. Trapiņa, T. Sjakste, N. Sjakste

4.    1,4-Dihidropiridīna atvasinājumu ietekme uz vēža šūnu līniju proliferāciju in vitro testos
M.Vaņina, A.Laizāne, K.Jēkabsons, J. Kurlovičs, I. Popēna, B. Jansone, A. Plotniece, K. Pajuste, D. Kaldre, V.Kluša, R. Muceniece

5.    Panton-Valentine leikocidīna toksīna noteikšana Staphylococcus aureus izolātos.
I. Līduma, U. Bērs, A. Žilēviča, T. Tračevska

6.    Treponema pallidum veidotā miniferritīna TpF1 nozīme sifilisa imunoloģijā
Dz. Ozoliņš, A. Žileviča

7.    Sistemātiska 14q genotipēšana ar mērķi atrast asociācijas ar cilvēka patoloģijām.
N. Paramonova, R. Lunins, I. Rumba-Rozenfelde, O. Sugoka, N. Sjakste, T. Sjakste

8.    Jauni 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi kā neiroblastomas SH-SY5Y šūnu protektanti mitohondriju toksicitātes modelī
A. Laizāne, M. Vaņina, K. Jēkabsons, L. Klimavičiusa, M. Sproģe, K. Kokare, J. Ventiņš, J. Kurlovičs, I. Bisenieks, I. Brūvere, K. Pajuste, A. Plotniece, G. Duburs, B. Jansone, V. Kluša, R. Muceniece

9.    Peptīda lunasīna  kvantitatīvās noteikšanas metožu izstrādāšana un salīdzināšana
I. Kirhnere, J. Matvejevs, V. Grantiņa, V. Piļipenko, I. Nakurte, J. Namniece, P. Mekšs, L. Legzdiņa, R. Muceniece

10.    Glikoalkaloīdu,  polifenolu un flavonoīdu saturs kartupeļos
A. Aišpure, I. Kirhnere,  I. Nakurte, K. Saleniece, V.Piļipenko, L.Ādlere, I. Skrabule, R. Muceniece

11.    Jauna 1,4-dihidropiridīna atvasinājuma D3-72 darbība atmiņas un amnēzijas testos
M. Akermanis, S. Isajevs, D. Isajeva,  Z. Dzirkale, J. Pupure, J. Rumaks, Š. Svirskis, R.Švarcbahs,  Ņ. Karajeva, E. Poppela, D. Kaldre, B. Jansone, R. Muceniece, V. Kluša

12.    Propargil- vai adamantilaizvietotājus saturošu dihidropiridīna atvasinājumu ietekme uz vecu žurku uzvedības reakcijām
K.Vilkauša, R.Švarcbahs, J.Pupure, Z. Dzirkale, U.Žubovica, L. Ādlere, E. Bērziņa, Z. Krūmiņa, Ņ. Karajeva, I. Bisenieks, I. Brūvere, A.Plotniece, K.Pajuste, D.Kaldre, A. Paškeviča,  J. Rumaks, Š. Svirskis, B. Jansone, V. Kluša

13.    Proteīnu ekspresijas modifikācijas apmācības/atmiņas testā trenētu žurku hipokampā
U.Beitnere,  I. Mandrika,  S. Isajevs, D. Isajeva, R. Švarcbahs, J. Rumaks,  Š. Svirskis, B.Jansone, R.Muceniece, V.Kluša

14.    Tehnoloģijas izstrāde laboratorijā kultivētu somatisko cilvēka cilmes šūnu tumorigenitātes riska izvērtēšanai
V. Parfejevs, L. Cappiello, I. Popēna, J.Kungs, M.Borodušķis, J.Ancāns, I.Čakstiņa, U. Riekstiņa

Kafijas pauze un stendu ziņojumu apgaitas (11:30-12:30).
Latvijas Universitāte, Vēstures muzejs, 415. kabinets

Internās medicīnas un onkoloģijas sekcija. (12:30 – 15:00) / Latvijas Universitāte, Vēstures muzejs, 415. kabinets
Sēdi vada: Prof. V. Pīrāgs, Asoc. prof. M. Leja

1.    Hipofīzes hormonālās regulācijas īpatnības bērniem un pusaudžiem ar epilepsiju
Z.Vīksna, G.Rozentāls, J.Strautmanis, A.Kovaldins, R.Ligere

2.    Multiplās endokrīnās neoplāzijas sindroma ģenētiskās testēšanas un modernās ārstēšanas iespējas Latvijā
N. Fokina, U. Gailiša,  A. Ozoliņš, Z. Narbuts, I. Štrumfa, Z. Jaunmuktāne, J. Tārs, M. Sperga, E. Miklašēvics, J. Gardovskis, V. Pīrāgs

3.    Kombinētais molekulāro biomarķieru modelis vairogdziedzera audzēju agrīnai diagnostikai
K. Ducena, A. Ābols, A. Linē, Z. Narbuts, J. Vilmanis, V. Pīrāgs

4.    D vitamīna (25-OH-D) līmeņa  korelācija ar multiplās sklerozes norisi
J. Kalniņa, A. Paegle

5.    Anti-TNF alfa terapijas efektivitāte autoimūnu artrītu (ankilozējošā spondiloartrīta, reimatoīdā artrīta, juvenilā idiopātiskā artrīta) pacientiem Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Reimatoloģijas centrā
I.Buliņa, D. Andersone, J. Zepa, I. Astiča, E. Sikora, S. Ābelīte, V. Lavrentjevs

6.    Limfocītu šūnu spektra novērtējums smēķējošu un nesmēķējošu jauniešu ierosinātajās krēpās
A.    Kislina, G. Strazda, L. Balode, Z. Sinkeviča, N. Jurka, U. Kopeika, I. Taivans

7.    Hroniska obstruktīva plaušu slimība raksturojas ar nomāktu lipoksīna A4 un pastiprinātu lipoksīnu receptora ekspresiju plaušās
L. Balode, A. Kislina, D. Isajeva, N. Jurka, S. Isajevs, G. Strazda, I. Taivans

8.    Krūts vēža ķirurģiskās ārstēšanas vēlīnie rezultāti jaunām sievietēm atkarībā no operācijas veida
A. Srebnijs, O.Holodņuka, J.Eglītis, U. Vikmanis, J. Bērziņš

9.    Dzīves vietas un dzimuma ietekme uz iedzīvotāju izvēli veikt kolorektālā vēža skrīninga testu
I. Kojalo, D. Šantare, L. Paņina, M. Leja

10.    Iedzīvotāju kolorektālā vēža skrīningā izmantoto Gvajak un divu imunoloģisko testu aptveres rādītāju salīdzinājums
D. Šantare, I. Kojalo, I. Bebriša, E. Dompalma, P. Ručevskis, S. Rikačovs, L. Paņina, U. Vikmanis, V. Boka, M. Leja

11.    Plaušu vēža neinvazīva diagnostika ar mākslīgo ožas sensoru
M. Bukovskis, G.Strazda, N.Jurka, U.Kopeika, L.Balode, A. Kislina, I.Taivans

12.    Plaušu nesīkšūnu vēža radikālas ārstēšanas rezultāti – pirmais ilgstošais kohortas pētījums Latvijā
A. Špaks, J.Grušina- Ujumaza, J.Baško, A.Pirtnieks, U.Kopeika, I. Tračums, G. Ambalovs

13.    Invazīvo karbapenēm-rezistento Acinetobacter baumannii molekulārā epidemioloģija Latvijā
M. Saule. Ø. Samuelsen, U. Dumpis, A. Sundsfjord, A. Karlsone, A. Balode, E. Miklaševičs, N. Karah

Multidisciplināra klīniskās medicīnas sekcija (12:30 – 15:00) / Latvijas Universitātes galvenā ēka, 6. auditorija
Sēdi vada: Prof.  A. Ērglis, Dr. S. Jēgere

1.    Papildus piesātinošo devu efektivitātes analīze pacientiem ar pazeminātu atbildes reakciju uz klopidogrela terapiju
G. Latkovskis, I. Urtāne, A. Knipše, L. Pučeta, P. Brūvers, A. Ērglis

2.    Ģenētisko polimorfismu un antiagregantu rezistences marķieru asociācija ar mirstību pacientiem pēc perkutānas koronāras intervences ar zālēm pildītiem stentiem
G. Latkovskis, I. Urtāne, L. Zarakauska, M. Zabunova, M. Berzina, E. Liepiņš, M. Dambrova, N. Līcis, R. Pečulis, J. Kloviņš, A. Ērglis

3.    Pulsa viļņa analīze pacientiem pēc nieru artēriju denervācijas
M. Berzina, G. Latkovskis, S. Jēgere, I. Narbute, A. Ērglis

4.    Kreisā kambara remodelācija pacientiem pēc sirds resinhronizācijas iekārtas implantācijas
G. Kamzola, L. Glāzere, I. Ansaberga, M. Vikmane, N. Ņesterovičs, M. Blumbergs, J. Ansabergs,  O. Kalējs, A. Ērglis

5.    Dzīves kvalitātes novērtējums pacientiem ar nerekonstruējamu perifēro asinsvadu slimību pēc lumbālas simpatektomijas
A. Knapšis, M. Gediņš, V. Strods, D. Krieviņš

6.    Koagulācijas traucējumi kā reoperāciju riska faktors kardioķirurģijā
M. Seržante, D. Straupmane, L. Bāriņa, O. Saveļjeva, U. Kopeika

7.    Aterosklerotiskās pangas virtuālais audu raksturojums pacientiem ar ST segmenta elevāciju miokarda infarktu izmantojot intravaskulāro ultraskaņu
K. Trušinskis, D. Juhnēviča, K. Štrenge, K. Būmeistere, A. Dombrovskis, S. Jēgere, I. Kumsārs, G. Latkovskis, A. Lismanis, I. Narbute, D. Sondore, Z. Štelbauma, A. Ērglis

8.    Multisensoriskās terapijas efektivitāte 2- 4 gadu vecu bērnu ar valodas un sociālās attīstības traucējumiem ārstēšanā
K.Folkmanis, V.Folkmanis

9.    Galveno antropometrisko rādītāju izvērtējums postnatālā ontoģenēzē vīriešiem
L.Pļaviņa, H. Kārkliņa

10.    Heterotopiskas osifikācijas izplatība pēc primāras gūžas locītavas endoprotezēšanas
B. Gondolph-Zink, I. Zommers, A. Jumtiņš, S. Zēbolds, V. Gončars, K. Kalnbērzs

11.    Izosensibilizētās grūtniecības vadīšanas un atrisināšanas pieredze Rīgas pilsētas dzemdību namā un Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.
A.Plēpe, Z.Krastiņa, M.Jansone

12.    Ginekoloģisko endoskopisko operāciju pielietojuma efektivitāte Rīgas 1. slimnīcā
J. Zamotkina, V. Žarkovs

Stenda ziņojumi (12:00 – 13:00) / Latvijas Universitāte, Vēstures muzejs, 415. kabinets

Stendu ziņojumu sadalījums un apgaitu vadītāji:
1.-9. Ilze Vīberga
10.-15. Kristīne Ducena
16.-25. Jānis Eglītis
26.-33. Ilva Daugule
34.-40. Nikolajs Sjakste

1.    Augļa makrosomija. Riska faktori
Ance Aumeistere, Jevgeņijs Kalējs, Juris Šleijers

3.    Saistība starp antropometrisko parametru vērtībām jaundzimušajiem un to dinamiku pirmajā dzīvības gadā
Dž. Krūmiņa, G. Knipše, I. Kokare

4.    Oftalmoloģisku indikāciju dēļ veiktu ķeizargriezienu salīdzinājums no 2001. līdz 2011. gadam
D. Vaganova, Z. Fogele

5.    Histeroskopiski iegūto endometrija polipu histoloģiskie varianti Rīgas 1. slimnīcā
E.Molčanova, J. Risakova, J. Zamotkina, V.Žarkovs

6.    Histeroskopiskas operācijas pielietojuma efektivitāte Rīgas 1. slimnīcā
Jūlija Zamotkina, Jūlija Risakova, Evita Molčanova.

7.    Policistisko olnīcu sindroma galvenās izpausmes un terapijas pamatprincipi
A.Vigule, J. Kalējs

8.    Arteria cerebri media maksimālās plūsmas ātruma noteikšana (ACM MPA) kā izvēles diagnostikas metode augļa labsajūtas un jaundzimušā anēmijas izvērtēšanai Rh izosensibilizētās grūtniecībās
A.Plēpe, Z.Krastiņa, M. Jansone

9.    Priekšlaicīgs olnīcu izsīkums un neauglība
A.Vigule, A.Tirāne, N.Seimuškina

10.    Metformīna monoterapijas efektivitāte policistisko olnīcu sindroma (PCOS) pacientēm
J. Nagaiceva, N. Fokina, V. Pīrāgs

11.    Somatostatīna 5. receptora ģenētisko polimorfismu saistība ar agresīvu hipofīzes adenomu augšanu akromegālijas pacientiem
I.Balcere, D.Ciganoka, A.Valtere, J.Kloviņš, V.Pīrāgs

12.    2. tipa cukura diabēta farmakoģenētisks pētījums personalizētās medicīnas principu ieviešanai klīniskajā praksē
L.Zariņa, K.Geldnere, I.Konrāde, L.Tarāsova, I. Kempa, M.Cirse, L. Ņikitina-Zaķe, A.Lejnieks, J.Kloviņš, V.Pīrāgs

13.    Skrīninga metodes glikozes regulācijas traucējumu un to riska faktoru prevalences noteikšanai Latvijā
D. Misiņa, N.C. Barengo, L. Zariņa, V. Dzērve, V. Pīrāgs

14.    Citokīnu profila saistība ar insulīna rezistenci metaboliskā sindroma pacientiem. (Relation of cytokine profile to insulin resistance in metabolic syndrome patients)
G. Krieviņa, A. Jurka, P.Tretjakovs

15.    Bioelektriskās impedances analīze: ķermeņa tauku procentu līkņu salīdezinājums slaidiem un ne-slaidiem sportistiem. (Bioelectrical impedance analysis: comparisons of reference curves for body fat percentage among lean and non-lean sport athletes)
L. Kalniņa, G. Selga, Ö. Dahlström, T. Timpka, M. Sauka, I.S. Priedīte, R. Ligere, L. Golubeva

16.    Krūts rekonstrukcijas ietekme uz specifiskās terapijas rezultātiem krūts vēža pacientiem pēc mastektomijas
L.Zemeskalna,  A.Srebnijs, J.Eglītis,  O.Holodņuka, U.Vikmanis, J.Bērziņš

17.    Antropometrisko mērījumu rezultāti onkoloģisko pacientu ķīmijterapijas devas un toksicitātes izvērtēšanai
A. Geriņa-Bērziņa, U.Vikmanis, S. Umbraško, G. Purkalne

18.    Mūsdienu staru terapijas metodes aknu vēža ārstēšanā
O.Utehina, E.Krūmiņa, O.Pupina, A.Trans, L.Krūmiņa, A.Meijers, S.Plaude, S. Popovs

19.    Prostatas specifiskā antigēna dinamika un īpatnības pacientiem ar p rostatas audzēju
K.Folkmanis, J.Žukovska, E.Vjaters

20.    Organizētā dzemdes kakla vēža skrīningā iesaistītā medicīniskā personāla iespējamā ietekme uz centrāli izsūtīto ielūgumu atsaucības pakāpi Latvijā. (The possible influence of the medical staff involved in the organized cervical cancer screening over the responsiveness to the centrally issued invitations in Latvia)
I.Vīberga, L.Eņģele, U.Kojalo, D.Šantare, M.Leja, I. Jermakova, V. Grjunberga

21.    Saslimstība ar kuņģa-zarnu trakta ļaundabīgiem audzējiem Latvijā
J. Misiņš, V. Krūmiņš, V. Boka, U. Vikmanis, M. Leja

22.    Melanomas incidence un terapijas iespējas Latvijā
O.Holodņuka, G.Proboka, E.Gašenko, S.Doniņa

23.    „Trīskārši negatīvs” krūts vēzis – adenoīdcistiskas karcinomas morfoloģiskais raksturojums
I.Liepniece – Karele, J. Eglītis

24.    Trīskārši negatīvo krūts dziedzera audzēju šūnu populācijas heterogenitāte un rezistences raksturojošu antigēnu ekspresija
Z. Simsone, T. Freivalds, L. Harju, I. Buiķis

25.    Intimas hiperplāzija pēc miega artērijas endarterektomijas – vienu gadu pēc operācijas
P.Ivanova, I. Ķikule, D. Krieviņš

26.    Ģimenes ārstu kvalitātes kritēriju ietekme uz veselības aprūpes rezultātiem. Retrospektīvs pētījums (2008. – 2010. gads)
V. Sprūde

27.    Ambulatoras kardiorehabilitacijas programmas izveide un aprobācija paula Stradiņa KUS
B. Pavlova, D.Pulmane, S. Seimane, S. Sakne, I. Hāznere, I. Kokare

28.    Urīnceļu infekcijas prevalence un konsekvences pacientiem pēc nieres transplantācijas
K.Folkmanis, I. Folkmane

29.    Biežāk pieļautās kļūdas ārsta klīniskajā praksē, uzstādot Laimas  slimības diagnozi
L.Līcītis, A.Krūmiņa, A.Žilēviča

30.    Kolonoskopiju kvalitātes novērtējums RAKUS klīnikā “Gaiļezers”.
I. Kikuste, A. Lapiņa, A. Rutkis, H. Kūrs, V. Saule, S. Treimane, M. Leja

31.    Seruma pepsinogēna koncentrācijas dinamika pēc H.pylori izskaušanas ilgtermiņa apsekojumā (Serum pepsinogen concentration dynamics after H.pylori eradication in long term follow up).
A.Sudraba, I. Kikuste, I.Daugule, K.Funka, I.Tolmanis, A.Vanags, D.Janciauskas, L.Jonaitis, L.Kupcinskas, A. Ivanauskas, M. Leja

32.    Gastroezogageālā refluksa slimības epidemioloģija uz augšējo endoskopiju atsūtītiem pacientiem. (Epidemiology of gastroesophageal reflux disease in patiens referred for upper endoscopy).
G. Moisejevs, A. Sudraba, A. Vanags, I. Tolmanis, A. Lejnieks, M. Leja

33.    Pirms endoskopiskās retrogrādās holangiopankreatogrāfijas veikšanas ikdienā pielietoto attēldiagnostikas metožu informativitāte
I. Ozola-Zālīte, A. Puķītis

34.    IRF5 gēna polimorfismu asociācija ar reimatoīdo artrītu Latvijas populācijā.reimatoīdo artrītu Latvijas populācijā
L. Zepa, A. Mihailova, H. Mikažāne, J. Kloviņš, L. Ņikitina-Zaķe

35.    Hepatocītu morfoloģiskā dažādība un aknu parenhīmas adaptīvās reakcijas VHC slimniekiem
M.Kalniņa, J. Markovs, G.Knipše

36.    DsRNS Larifans kvantitatīvās noteikšanas metodes izstrāde injekciju un ziežu zāļu formās
K. Saleniece, U. Mazulis, G. Murziņš, I. Nakurte, G. Feldmane

37.   14q proteasomālo gēnu variabilitāte dažādās etniskās populācijās. (Variability of the 14q proteasomal genes in different ethnic populations).
T. Sjakste, N. Paramonova, I. Trapina, R. Lunins, O. Sugoka, N. Sjakste

38.    LTR retrotransposonu insercijas polimorfismu izcelsmes slimībai specifisko marķieru meklējumi. (Search for disease-specific molecular markers originated from the LTR retrotransposon insertional polymorphism).
N. Paramonova, I. Trapiņa, R. Kalendar, A. Schulman, T. Sjakste

39.    Jaunu azīdīnamīdoksīmu DNS spēja interkalēt DNS
K. Štēbele, A. Ņikitjuka, N. Sjakste

40.    Kardioprotektīvo un antidiabētisko preparātu ietekme uz GLUT4 ekspresiju diabētisko žurku skeleta muskulatūrā un miokardā.
J. Sokolovska, S.Isajevs, D.Isajeva, J. Šaripova, L.Ļauberte, O. Sugoka, T. Sjakste, I.Kalviņš, N. Sjakste